Zásady zpracování osobních údajů

Úvod

Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), které nově upravuje ochranu osobních údajů.

Unie amateurských cyklistů, se sídlem Hostivická 89/45, Sobín, 155 21 Praha 5, IČO 45771090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 1658 („UAC“), jako správce Vašich osobních údajů, věnuje jejich ochraně náležitou pozornost. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás důležité.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů členů UAC, závodníků, kteří se účastní závodů v kalendáři UAC a návštěvníků internetových stránek provozovaných UAC, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajících Vašemu postavení vůči UAC jako správci osobních údajů.

V těchto zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) naleznete souhrn informací o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům, komu a z jakého důvodu je můžeme předat či jaká práva náleží fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

Tyto Zásady jsou účinné od 25.5.2018 a byly vypracovány v souladu s GDPR a budou čas od času aktualizovány.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobním údajem jsou dle GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáme?

UAC zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém mu byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které UAC shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností. UAC zpracovává zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje nutné pro zpracování a zveřejnění výsledkových listin (zejména jméno a příjmení, pohlaví, datum narození)
 • identifikační, adresné a kontaktní údaje nutné pro evidenci členů UAC (zejména rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní kontakt, adresa, číslo bankovního účtu)
 • údaje evidované v souvislosti s provozem webových stránek (zejména IP adresa)
 • komunikace mezi UAC a vámi (zejména e-mailová komunikace)

Tento výčet neznamená, že o každém subjektu údajů UAC zpracovává všechny výše uvedené osobní údaje. Výčet osobních údajů je vždy ve vztahu k němu individualizován.

Osobní údaje můžeme získat také i jinak než od Vás, např. ze startovních a výsledkových listin třetích stran apod., to vše v souladu s právními předpisy.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje používáme pro účely související s poskytováním služeb. Osobní údaje UAC potřebuje proto, abychom Vás mohli identifikovat, zpracovávat výsledky závodů, uzavřít pojistnou smlouvu a odpovědět na Vaše dotazy, přání či stížnosti.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.

Osobní údaje zpracováváme taktéž z důvodu ochrany našich práv a oprávněných zájmů, např. pro případy řešení sporů právní cestou.

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro řádné poskytnutí služeb UAC, nejdéle po dobu 5 let (s výjimkou údajů z kategorie identifikační údaje nutné pro zpracování a zveřejnění výsledkových listin, které zpracováváme bez omezení), dále po dobu, po kterou je UAC povinna případně osobní údaje uchovávat podle právních předpisů.

V případě, že osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, činíme tak po dobu, na kterou jste nám souhlas udělili.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování nebo je dána právními předpisy.

Je Vaší povinností nám poskytnout osobní údaje?

Bez toho, abyste nám poskytli své osobní údaje, Vám bohužel můžeme poskytnout naše služby pouze v omezeném rozsahu.

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, pak není Vaší povinností nám osobní údaje a tedy souhlas s jejich zpracováním poskytnout.

Můžeme osobní údaje předat třetím osobám?

Dalším, třetím, osobám UAC poskytne osobní údaje:

 • pro potřeby uzavření pojistné smlouvy (pojištění majetku a zdraví třetích osob),
 • pokud je to nezbytné pro pořádání závodů či zpracování výsledků,
 • pokud nám k tomu dáte souhlas,
 • je-li to vyžadováno nebo povoleno na základě právních předpisů.

UAC může předat Vaše osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii. V případě, že budou osobní údaje předány do zemí mimo Evropskou unii, bude se jednat o tzv. bezpečné státy a stane se tak v souladu s platnou legislativou.

Cookies

Co to jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, který jsou odeslány z webové stránky do Vašeho zařízení (počítače, tabletu, telefonu apod.). V zařízení je soubor uložen a při každé další návštěvě webové stránky se odešle zpět. Soubor cookie tak umožní webové stránce např. rozpoznat, zda jste ji již v minulosti navštívili, či jaké jsou Vámi uložené preference.

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je nastavuje na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jsou nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, které navštěvujete, např. mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností.

Dále je cookies možné členit podle doby platnosti na:

 • Krátkodobé, relační cookies (session cookie) – ukládají se pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z Vašeho zařízení po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) – tento typ cookies se ukládá ve Vašem zařízení po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie.

Jaké cookies používáme?

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické  (první strany, krátkodobé) - zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení apod.
 • Statistické a diagnostické (první i třetí strany, dlouhodobé) - jsou využity ke generování statistik o používání webu.

Cookies třetích stran používané na našich webových stránkách

NázevZpracovatelÚčel zpracováníPopis

Google Analytics

Google LLC

Analýza chování na webu

https://policies.google.com/technologies/types

Google Tag Manager

Google LLC

Systém pro správu měřících kódů na webu

https://policies.google.com/technologies/types

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies

Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít např. na stránce www.aboutcookies.org.

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají. Níže uvedená práva můžeme uplatnit u UAC, není-li uvedeno jinak.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům a další související informace specifikované právními předpisy, a to konkrétně právo získat od UAC:

 • potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje, nebo kritéria pro její stanovení, existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Informace týkající se osobních údajů a další související informace můžeme sdělit Vám, to však pouze po dostatečném ověření Vaší identity dle konkrétních okolností.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby UAC osobní údaje, které o Vás zpracovává, opravila, pokud jsou nepřesné, či doplnila neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz

V případech stanovených v čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, pokud UAC neprokáže oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení Vašeho podnětu.

Právo na přenositelnost

V případech stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste poskytl UAC, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu ani na zpracování z jiných důvodů.

Právo vnést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu, a to včetně profilování. Dále máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu, a to včetně profilování.

Výše uvedené námitky můžete vznést vůči správci, tj. UAC. Právo vznést námitku je upraveno v čl. 21 GDPR.

Právo obrátit se na dozorový orgán se stížností

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje správce

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo, využijte, prosím, níže uvedený kontakt:

E-mail: info@uac.cz