Stanovy

Unie amateurských cyklistů (dále jen UAC)

Sídlo organizace: Hostivická 89/45, 155 21 Praha 5
Registrace: MVČR č.j. VSP/1-4372/91-R
IČO: 45771090

1. Předmětem činnosti UAC je:

 • sdružování zájemců o amatérskou cyklistiku a provozování všech forem cyklistiky
 • pořádání sportovních, cykloturistických, servisních a společenských podniků
 • zajištění finančních prostředků na činnost UAC, formou reklamních služeb

2.1. Členem UAC v kalendářním roce se stává každý starší 15-ti let po zaplacení ročního příspěvku a startovného do Finančního fondu UAC.

2.2. Nejvyšším orgánem UAC je Výroční balík, na kterém se schází každý rok na závěr sportovní sezóny členové UAC, řeší připomínky a náměty k činnosti UAC pro sezónu následující a schvalují nadpoloviční většinou přítomných členů UAC složení předsednictva Výkonného výboru UAC a hospodaření s Finančním fondem UAC.

2.3. Řídícím orgánem je Výkonný výbor (dále jen VV UAC), který se skládá z členů předsednictva VV UAC a ředitelů jednotlivých podniků pořádaných v rámci UAC.

2.4. Statutárním orgánem je předsednictvo VV UAC. Skládá se z předsedy, místopředsedy, sekretářů, pokladníka a správce WWW stránky UAC. Předseda řídí a koordinuje činnost UAC, zastupuje UAC při jednání s jinými právními a fyzickými osobami a má podpisové právo při podepisování veškerých smluv. Místopředseda a pokladník napomáhají předsedovi především v činnostech finančních a administrativních.

2.5. Sekretář předsednictva VV UAC má na starosti a je zodpovědný za komplexní zpracování bodového hodnocení celoroční pohárové soutěže jednotlivých divizí a pohárové soutěže MTB. Správce WWW má na starosti zpracování této stránky a její aktualizaci v průběhu aktuální sezóny.

2.6. Členové předsednictva VV UAC jsou oprávněni jednat jménem UAC z pověření VV UAC. Předseda je pověřen VV UAC zřídit bankovní účet a provádět manipulace s tímto účtem. Ten je veden jako Finanční fond UAC.

2.7. Členové UAC se mohou organizovat v družstvech. Změnu příslušnosti člena UAC k družstvu během soutěžní sezóny (přestup) schvaluje VV UAC.

2.8. Pro podmínky soutěžení při sportovních podnicích vydává VV UAC každoročně Soutěžní řád UAC.

3.1. Právem každého člena UAC je:

 • přednostně se účastnit akcí pořádaných v rámci UAC
 • navrhovat a schvalovat členy UAC
 • navrhovat pořádání podniků v rámci UAC a po jejich schválení VV UAC je pořádat
 • být včas informován o všech podnicích pořádaných v rámci UAC a o výsledcích absolvovaných soutěžních podniků

3.2. Povinností každého člena UAC je:

 • dodržovat propozice vydané k jednotlivým podnikům pořádaných v rámci UAC, které musí být v souladu s návrhem propozic vydaných VV UAC
 • účast na sportovních podnicích podřídit doporučení dle lékaře svému zdravotnímu stavu a za tento plně zodpovídat
 • při soutěžních podnicích se řídit Soutěžním řádem UAC
 • dodržovat zásady fair play

3.3. VV UAC je oprávněn člena, který porušil Stanovy popř. Soutěžní řád, diskvalifikovat na přiměřené časové období úměrné závažnosti přestupku, či jej bez náhrady na příspěvek vyloučit z UAC.

3.4. UAC zaručuje prostřednictvím VV UAC svým členům:

 • poskytnutí veškeré možné pomoci při pořádání podniků v rámci UAC
 • pořádání roční bodovací soutěže UAC

4.1. Finanční fond UAC je tvořen ročními příspěvky členů, startovným na příslušný kalendářní rok, dobrovolnými finančními dary soukromých nebo právnických osob a příjmů z dalších činností UAC

4.2. Výše ročního příspěvku a startovného je vždy pro následující rok navrženo a schváleno VV UAC prostou většinou přítomných členů VV UAC.

4.3. Prostředky z Finančního fondu UAC jsou využívány k organizování činnosti UAC a v jeho rámci pořádaných podniků.

4.4. Předsednictvo VV UAC je oprávněno z pověření VV UAC nakládat s prostředky Finančního fondu UAC.

4.5. Hospodaření s Finančním fondem UAC schvaluje Výroční balík po zprávě VV UAC.

4.6. Jednotlivé podniky schválené VV UAC do ročního kalendáře jsou hrazeny z vložného vybíraného v souvislosti s pořádáním těchto podniků.

5. Posláním UAC je zvyšovat u každého člena zájem o aktivní cyklistiku ve všech formách a čestným soutěžením při sportovních podnicích prohlubovat přátelství a úctu k soupeřům.

Tyto Stanovy jsou schváleny MVČR pod č.j. VSP/1-4372/91-R.