Soutěžní řád

1. Statut pohárové soutěže

Pohárová soutěž UAC 2023 je vypsána pouze pro cyklisty a cyklistky zaregistrované v UAC 2023, kteří se při registraci závodu prokáží licencí UAC, případně startovním číslem. Soutěžící jsou povinni řídit se Stanovami UAC, Soutěžním řádem, Bodovacím řádem, dopravními předpisy a propozicemi jednotlivých závodů.

2. Silniční pohár 2023

2.1 Rozdělení do věkových kategorií

 • První balík
  • A - muži - ročník narození 2004 až 1994 a mladší závodníci, kteří o to požádají v přihlášce
  • B - muži - ročník narození 1993 až 1984
 • Druhý balík
  • C - muži - ročník narození 1983 až 1974
  • D - muži - ročník narození 1973 až 1964
  • H - juniorky - ročník narození 2008 až 2005 (v den závodu musí být startující 15 let)
  • J - junioři - ročník narození 2008 až 2005 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)
  • Z - ženy - ročník narození 2004 až 1984
 • Třetí balík
  • E - muži - ročník narození 1963 až 1954
  • F - muži - ročník narození 1953 a starší
  • W - ženy - ročník narození 1983 a starší

Pozn.: Kategorie juniorek je na jednotlivých závodech vyhlašována společně s kategorií žen, pokud se pořadatel nerozhodne jinak.

2.2 Celkové pořadí

Celkové pořadí bude vedeno v jednotlivých věkových kategoriích a soutěži družstev.

Zároveň bude vedeno i celkové pořadí v rámci takzvaného „Časovkářského poháru“.

2.3 Mistrovské závody

Mistrovství v silničním závodě jednotlivců = vítězové jednotlivých věkových kategorií budou vyhlášeni mistry UAC v silničním závodě jednotlivců.

Mistrovství v časovce jednotlivců = vítězové jednotlivých věkových kategorií budou vyhlášeni mistry UAC v časovce jednotlivců.

2.4 Příchozí závodníci

Výkonný výbor schválil statut příchozích závodníků, kteří startují v jednotlivých závodech. Kategorie příchozích je definována v oficiálních propozicích vydaných k jednotlivým závodům, tudíž pořadatelé za jejich zařazení ve svém závodě přebírají plnou zodpovědnost. V propozicích je stanovena výše startovného pro příchozí a také výše případné odměny. Příchozí závodníci budou zařazeni podle věku do příslušných věkových kategorií, výjimky nebudou udělovány.

2.5 Zvláštní status

Závodník kategorie A a B může požádat o přidělení zvláštního statusu. Pokud tak učiní, platí pro něj níže uvedená pravidla:

 • startuje vždy společně s prvním balíkem
 • boduje vždy do prvního balíku
 • v závodech, kde je vypsána jinak dlouhá trasa pro první a druhý balík, absolvuje závodník trať o délce vypsané pro druhý balík a do výsledkové listiny prvního balíku bude zařazen za všechny závodníky, kteří absolvují plnou délku tratě prvního balíku
 • v ostatních závodech absolvuje závodník plnou délku tratě a do výsledkové listiny je zařazen dle svého skutečného umístění

2.6 Doprovodná vozidla

Na závodech je obecně povoleno doprovodné vozidlo. Řidič tohoto vozidla musí osobně u presentace nahlásit svoji totožnost a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100 Kč, proti které obdrží označení vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). POZOR - Pořadatel závodu má právo vydat zákaz doprovodného vozidla. V tomto případě uvede tuto skutečnost do propozic příslušného závodu.

Řidič musí při závodě dodržovat následující pravidla:

 • dbát zvýšené opatrnosti a neohrožovat ani neomezovat závodníky i ostatní účastníky provozu
 • dbát pokynů pořadatelů
 • držet odstup nejméně 10 m od všech cyklistů
 • posádka vozidla může poskytnout mechanickou pomoc, závodník smí z vozidla převzít (či do vozidla odložit) jídlo, pití či oblečení, jinak vozidlo nesmí nijak zasahovat do vývoje závodu, zejména nevyvážet závodníky v háku (týká se jak jezdců UAC, příchozích, ale i nesoutěžních cyklistů)

Při porušení pravidel propadá záloha 100 Kč ve prospěch UAC. Při opakovaném porušení bude řidič i vozidlo zbaven možnosti sloužit jako doprovodné vozidlo. Zároveň bude potrestán i cyklista diskvalifikací v příslušném závodě, pokud zneužije pomoci doprovodného vozidla, zejména vyvážení se v háku za vozidlem (týká se jak jezdců UAC, příchozích, ale i nesoutěžních cyklistů).

Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána, jejich používání bude trestáno diskvalifikací závodníka, jenž zneužije pomoci neoznačeného doprovodného vozidla, zejména vyvážení se v háku za vozidlem (týká se jak jezdců UAC, příchozích, ale i nesoutěžních cyklistů).

2.7 Další ustanovení platná pro silniční pohár

Cyklistům je zakázáno používat triatlonová řídítka nebo nástavce při závodech s hromadným startem.

Cyklistům je zakázáno používat camelback při závodech s hromadným startem.

Přestupy cyklistů mezi družstvy v průběhu pohárové soutěže schvaluje předsednictvo VV UAC, získané body zůstávají jednotlivci i původnímu družstvu.

Závodník, který během sezóny požádá o udělení nebo zrušení Zvláštního statusu, zaplatí poplatek 100 Kč a obdrží nové startovní číslo a licenci.

Pokud chce junior startující na základě výjimky v kategorii A jezdit v kategorii, do které patří věkem, zaplatí poplatek 100 Kč a obdrží nové startovní číslo a licenci.  

3. Dráhový pohár 2023

3.1 Rozdělení do věkových kategorií

 • Kategorie junioři - ročník narození 2008 až 2005 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)
 • Kategorie muži - ročník narození 2004 a starší
 • Kategorie ženy - ročník narození 2004 a starší

3.2 Celkové pořadí

Celkové pořadí jednotlivců bude vedeno bez rozdílu kategorií.

3.3 Mistrovský závod

Mistrovství v závodě na dráze = nejlepší muž, nejlepší junior a nejlepší žena budou vyhlášeni mistry UAC v závodě na dráze.

4. Společná ustanovení

4.1 Bezpečnost

Cyklisté jsou povinni startovat v pohárových závodech v plných cyklistických přilbách.

4.2 Podávání protestů

Na všech závodech pohárové soutěže UAC 2023 platí při podávání protestů níže uvedená pravidla:

 • protest je nutné předat písemnou formou řediteli příslušného závodu
 • protest je nutné předat maximálně do 20 minut od vyhlášení oficiálních výsledků
 • protest se předává se zálohou 100,-Kč
 • protest řeší ředitel závodu ve spolupráci s přítomnými členy VV UAC
 • v případě neschválení protestu propadá záloha pořadateli závodu

4.3 Prohřešky proti pravidlům

Pokud závodník poruší Soutěžní řád a tento prohřešek je zjištěn ředitelem závodu či přítomnými členy VV UAC, může být závodník, který Soutěžní řád poruší, diskvalifikován i bez předchozího podání protestu. Ve výjimečných případech lze potrestat závodníka i dodatečně na základě předané fotodokumentace. Takto posuzovaný prohřešek řeší vždy ředitel závodu ve spolupráci s VV UAC.

Pokud u závodníka dojde k opakovanému porušování Soutěžního řádu, budou tomuto závodníkovi v souladu se Stanovami odebrány veškeré dosud získané body. V krajním případě může být závodník v souladu se Stanovami vyloučen z celého ročníku soutěže.