Soutěžní řád

1. Statut pohárové soutěže

Pohárová soutěž UAC 2024 je vypsána pouze pro cyklisty a cyklistky zaregistrované v UAC 2024, kteří se při registraci závodu prokáží licencí UAC, případně startovním číslem. Soutěžící jsou povinni řídit se Stanovami UAC, Soutěžním řádem, Bodovacím řádem, dopravními předpisy a propozicemi jednotlivých závodů.

2. Silniční pohár 2024

2.1 Rozdělení do věkových kategorií

 • První balík
  • A - muži - ročník narození 2005 až 1995 a mladší závodníci, kteří o to požádají v přihlášce
  • B - muži - ročník narození 1994 až 1985
 • Druhý balík
  • C - muži - ročník narození 1984 až 1975
  • D - muži - ročník narození 1974 až 1965
  • H - juniorky - ročník narození 2009 až 2006 (v den závodu musí být startující 15 let)
  • J - junioři - ročník narození 2009 až 2006 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)
  • Z - ženy - ročník narození 2005 až 1985
 • Třetí balík
  • E - muži - ročník narození 1964 až 1955
  • F - muži - ročník narození 1954 a starší
  • W - ženy - ročník narození 1984 a starší

Pozn.: Kategorie juniorek je na jednotlivých závodech vyhlašována společně s kategorií žen, pokud se pořadatel nerozhodne jinak.

2.2 Celkové pořadí

Celkové pořadí bude vedeno v jednotlivých věkových kategoriích a soutěži družstev.

Zároveň bude vedeno i celkové pořadí v rámci takzvaného „Časovkářského poháru“.

2.3 Mistrovské závody

Mistrovství v silničním závodě jednotlivců = vítězové jednotlivých věkových kategorií budou vyhlášeni mistry UAC v silničním závodě jednotlivců.

Mistrovství v časovce jednotlivců = vítězové jednotlivých věkových kategorií budou vyhlášeni mistry UAC v časovce jednotlivců.

2.4 Příchozí závodníci

Výkonný výbor schválil statut příchozích závodníků, kteří startují v jednotlivých závodech. Kategorie příchozích je definována v oficiálních propozicích vydaných k jednotlivým závodům, tudíž pořadatelé za jejich zařazení ve svém závodě přebírají plnou zodpovědnost. V propozicích je stanovena výše startovného pro příchozí a také výše případné odměny. Příchozí závodníci budou zařazeni podle věku do příslušných věkových kategorií, výjimky nebudou udělovány.

2.5 Doprovodná vozidla

Na závodech je obecně povoleno doprovodné vozidlo. Řidič tohoto vozidla musí osobně u presentace nahlásit svoji totožnost a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100 Kč, proti které obdrží označení vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). POZOR - Pořadatel závodu má právo vydat zákaz doprovodného vozidla. V tomto případě uvede tuto skutečnost do propozic příslušného závodu.

Řidič musí při závodě dodržovat následující pravidla:

 • dbát zvýšené opatrnosti a neohrožovat ani neomezovat závodníky i ostatní účastníky provozu
 • dbát pokynů pořadatelů
 • držet odstup nejméně 10 m od všech cyklistů
 • posádka vozidla může poskytnout mechanickou pomoc, závodník smí z vozidla převzít (či do vozidla odložit) jídlo, pití či oblečení, jinak vozidlo nesmí nijak zasahovat do vývoje závodu, zejména nevyvážet závodníky v háku (týká se jak jezdců UAC, příchozích, ale i nesoutěžních cyklistů)

Při porušení pravidel propadá záloha 100 Kč ve prospěch UAC. Při opakovaném porušení bude řidič i vozidlo zbaven možnosti sloužit jako doprovodné vozidlo. Zároveň bude potrestán i cyklista diskvalifikací v příslušném závodě, pokud zneužije pomoci doprovodného vozidla, zejména vyvážení se v háku za vozidlem (týká se jak jezdců UAC, příchozích, ale i nesoutěžních cyklistů).

Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána, jejich používání bude trestáno diskvalifikací závodníka, jenž zneužije pomoci neoznačeného doprovodného vozidla, zejména vyvážení se v háku za vozidlem (týká se jak jezdců UAC, příchozích, ale i nesoutěžních cyklistů).

2.6 Další ustanovení platná pro silniční pohár

Cyklistům je zakázáno používat triatlonová řídítka nebo nástavce při závodech s hromadným startem.

Cyklistům je zakázáno používat camelback při závodech s hromadným startem.

Přestupy cyklistů mezi družstvy v průběhu pohárové soutěže schvaluje předsednictvo VV UAC, získané body zůstávají jednotlivci i původnímu družstvu.

Závodník, který během sezóny požádá o udělení nebo zrušení Zvláštního statusu, zaplatí poplatek 100 Kč a obdrží nové startovní číslo a licenci.

Pokud chce junior startující na základě výjimky v kategorii A jezdit v kategorii, do které patří věkem, zaplatí poplatek 100 Kč a obdrží nové startovní číslo a licenci.  

3. Dráhový pohár 2024

3.1 Rozdělení do věkových kategorií

 • Kategorie junioři - ročník narození 2009 až 2006 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)
 • Kategorie muži - ročník narození 2005 a starší
 • Kategorie ženy - ročník narození 2005 a starší

3.2 Celkové pořadí

Celkové pořadí jednotlivců bude vedeno bez rozdílu kategorií.

3.3 Mistrovský závod

Mistrovství v závodě na dráze = nejlepší muž, nejlepší junior a nejlepší žena budou vyhlášeni mistry UAC v závodě na dráze.

4. Společná ustanovení

4.1 Bezpečnost

Cyklisté jsou povinni startovat v pohárových závodech v plných cyklistických přilbách.

4.2 Podávání protestů

Na všech závodech pohárové soutěže UAC 2024 platí při podávání protestů níže uvedená pravidla:

 • protest je nutné předat písemnou formou řediteli příslušného závodu
 • protest je nutné předat maximálně do 20 minut od vyhlášení oficiálních výsledků
 • protest se předává se zálohou 100,-Kč
 • protest řeší ředitel závodu ve spolupráci s přítomnými členy VV UAC
 • v případě neschválení protestu propadá záloha pořadateli závodu

4.3 Prohřešky proti pravidlům

Pokud závodník poruší Soutěžní řád a tento prohřešek je zjištěn ředitelem závodu či přítomnými členy VV UAC, může být závodník, který Soutěžní řád poruší, diskvalifikován i bez předchozího podání protestu. Ve výjimečných případech lze potrestat závodníka i dodatečně na základě předané fotodokumentace. Takto posuzovaný prohřešek řeší vždy ředitel závodu ve spolupráci s VV UAC.

Pokud u závodníka dojde k opakovanému porušování Soutěžního řádu, budou tomuto závodníkovi v souladu se Stanovami odebrány veškeré dosud získané body. V krajním případě může být závodník v souladu se Stanovami vyloučen z celého ročníku soutěže.