UAC / Soutěžní řád

Statut pohárové soutěže

Pohárová soutěž UAC 2020 je vypsána pouze pro cyklisty a cyklistky zaregistrované v UAC 2020, kteří se při registraci závodu prokáží licencí UAC, případně startovním číslem. Soutěžící jsou povinni řídit se Stanovami UAC, Soutěžním řádem, Bodovacím řádem, dopravními předpisy a propozicemi jednotlivých závodů.

Rozdělení do věkových kategorií pro silniční pohár

 • První balík
  • A - muži - ročník narození 2001 až 1991 a mladší závodníci, kteří o to požádají v přihlášce
  • B - muži - ročník narození 1990 až 1981
 • Druhý balík
  • C - muži - ročník narození 1980 až 1971
  • D - muži - ročník narození 1970 až 1961
  • H - juniorky - ročník narození 2005 až 2002 (v den závodu musí být startující 15 let)
  • J - junioři - ročník narození 2005 až 2002 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)
  • Z - ženy - ročník narození 2001 až 1981
 • Třetí balík
  • E - muži - ročník narození 1960 až 1951
  • F - muži - ročník narození 1950 a starší
  • W - ženy - ročmík narození 1980 a starší

Celkové pořadí bude vedeno v jednotlivých věkových kategoriích a soutěži družstev.

Zároveň bude vedeno i celkové pořadí v rámci takzvaného „Časovkářského poháru“.

Pokud chce závodník, který předtím požádal o výjimku (Junior startující v kategorii A), jezdit v kategorii, do které patří věkem, potom podá novou přihlášku, zaplatí poplatek 100 Kč a obdrží nové startovní číslo a licenci.

Kategorie juniorek je na jednotlivých závodech vyhlašována společně s kategorií žen, pokud se pořadatel nerozhodne jinak. Celkové pořadí bude vyhlášeno v každé kategorii samostatně.

Zvláštní statut

Závodník kategorie A a B může požádat o přidělení zvláštního statutu. Pokud tak učiní, platí pro něj níže uvedená pravidla:

 • jezdec se zvláštním statutem startuje vždy společně s prvním balíkem
 • jezdec se zvláštním statutem boduje vždy do prvního balíku
 • v závodech, kde je vypsána jinak dlouhá trasa pro první a druhý balík, absolvuje jezdec trať o délce vypsané pro druhý balík a do výsledkové listiny prvního balíku bude zařazen za všechny závodníky, kteří absolvují plnou délku tratě prvního balíku
 • v ostatních závodech absolvuje jezdec plnou délku tratě a do výsledkové listiny je zařazen dle svého skutečného umístění

Závodník, který během roku požádá o udělení nebo zrušení Zvláštního statutu, zaplatí poplatek 100 Kč a obdrží nové startovní číslo a licenci.

Kategorie příchozích

Výkonný výbor schválil statut příchozích závodníků, kteří startují v jednotlivých závodech. Kategorie příchozích v jednotlivých závodech je definována v oficiálních propozicích vydaných k jednotlivým závodům, tudíž pořadatelé za jejich zařazení ve svém závodě přebírají plnou zodpovědnost. V propozicích je stanovena výše startovného pro příchozí a také výše případné odměny. Příchozí závodníci budou zařazeni podle věku do příslušných věkových kategorií, výjimky nebudou udělovány.

Doprovodná vozidla

Na závodech je obecně povoleno doprovodné vozidlo. Řidič tohoto vozidla musí osobně u presentace nahlásit svoji totožnost a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100 Kč, proti které obdrží označení vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). POZOR - Pořadatel závodu má právo vydat ZÁKAZ doprovodného vozidla. V tomto případě uvede tuto skutečnost do propozic příslušného závodu.

Řidič musí při závodě dodržovat následující pravidla:

 • dbát zvýšené opatrnosti a neohrožovat ani neomezovat závodníky i ostatní účastníky provozu
 • dbát pokynů pořadatelů
 • držet odstup nejméně 10 m od všech cyklistů
 • posádka vozidla může poskytnout mechanickou pomoc, závodník smí z vozidla převzít (či do vozidla odložit) jídlo, pití či oblečení, jinak vozidlo nesmí nijak zasahovat do vývoje závodu, zejména nevyvážet závodníky v háku (týká se jak jezdců UAC, příchozích, ale i nesoutěžních cyklistů)

Při porušení pravidel propadá záloha 100 Kč ve prospěch UAC. Při opakovaném porušení bude řidič i vozidlo zbaven možnosti sloužit jako doprovodné vozidlo. Zároveň bude potrestán i cyklista diskvalifikací v příslušném závodě, pokud zneužije pomoci doprovodného vozidla. Zejména vyvážení se v háku za vozidlem (týká se jak jezdců UAC, příchozích, ale i nesoutěžních cyklistů).

Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána, jejich používání bude trestáno diskvalifikací závodníka, jenž zneužije pomoci neoznačeného doprovodného vozidla. Zejména vyvážení se v háku za vozidlem (týká se jak jezdců UAC, příchozích, ale i nesoutěžních cyklistů).

Rozdělení do věkových kategorií pro MTB pohár

 • Kategorie junioři - ročník narození 2005 až 2002 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)
 • Kategorie muži - ročník narození 2001 až 1981
 • Kategorie veteráni - ročník narození 1980 a starší
 • Kategorie ženy - ročník narození 2001 a starší

Celkové pořadí bude vedeno v jednotlivých věkových kategoriích.

Rozdělení do věkových kategorií pro cyklokrosový pohár

 • Kategorie junioři - ročník narození 2005 až 2002 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)
 • Kategorie muži - ročník narození 2001 až 1981
 • Kategorie veteráni - ročník narození 1980 a starší
 • Kategorie ženy - ročník narození 2001 a starší

Celkové pořadí bude vedeno v jednotlivých věkových kategoriích.

Podávání protestů

Na všech závodech pohárové soutěže UAC 2020 platí při podávání protestů níže uvedená pravidla:

 • protest předat písemnou formou řediteli příslušného závodu
 • protest je nutné předat maximálně do 20 minut od vyhlášení oficiálních výsledků
 • protest se předává se zálohou 100,-Kč
 • protest řeší ředitel závodu ve spolupráci s přítomnými členy VV UAC
 • v případě neschválení protestu propadá záloha pořadateli závodu
 • ve výjimečných případech (fotodokumentace) má ředitel závodu ve spolupráci s VV UAC potrestat cyklistu, jenž se provinil proti pravidlům závodu dodatečně, tedy na základě předané fotodokumentace

Prohřešky proti pravidlům

Pokud závodník poruší Soutěžní řád a tento prohřešek je zjištěn ředitelem závodu či přítomnými členy VV UAC, může být závodník, který Soutěžní řád poruší, diskvalifikován i bez předchozího podání protestu. Ve výjimečných případech lze potrestat závodníka i dodatečně na základě předané fotodokumentace. Takto posuzovaný prohřešek řeší vždy ředitel závodu ve spolupráci s VV UAC.

Pokud u závodníka dojde k opakovanému porušování Soutěžního řádu, budou tomuto závodníkovi v souladu se Stanovami odebrány veškeré dosud získané body. V krajním případě může být závodník v souladu se Stanovami vyloučen z celého ročníku soutěže.

Mistrovské závody

Mistrovství v silničním závodě jednotlivců = vítězové jednotlivých věkových kategorií budou vyhlášeni mistry UAC v silničním závodě jednotlivců ve svých věkových kategoriích

 • Mistrovství v časovce jednotlivců = vítězové jednotlivých věkových kategorií budou vyhlášeni mistry UAC v časovce jednotlivců ve svých věkových kategoriích 
 • Mistrovství v závodě horských kol = nejlepší muž, nejlepší veterán, nejlepší junior a nejlepší žena budou vyhlášeni mistry UAC v závodě horských kol 
 • Mistrovství v závodě na dráze = nejlepší muž, nejlepší junior a nejlepší žena budou vyhlášeni mistry UAC v závodě na dráze
 • Mistrovství v cyklokrosovém závodě = nejlepší muž, nejlepší veterán, nejlepší junior a nejlepší žena budou vyhlášeni mistry UAC v cyklokrosovém závodě

Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.